Rejestrowanie czynności przetwarzania

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przewiduje, że administratorzy danych mają obowiązek prowadzenia rejestru czynności. Art. 30 RODO wskazuje obligatoryjne składniki. Rejestr ten stanowi dokument związany z przetwarzaniem danych. Formą przewidzianą prowadzenia tego typu dokumentu jest forma pisemna. Rejestr więc może być prowadzony w zwykłej papierowej formie, jak i elektronicznej np. za pomocą systemu RODO-ONLINE.EU. 

Cele prowadzenia rejestru czynności przetwarzania wskazuje głównie art. 82 RODO:

  • zachowanie przez Administratora (ADO) zgodności z RODO – stała możliwość weryfikacji swojej działalności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych jak również podanie ocenie każdego procesu.
  • umożliwienie organowi nadzorczemu monitorowania prowadzonego przetwarzania danych osobowych. Przepisy mówią, że administrator zobowiązany jest udostępnić organowi kontrolującemu informacje o przetwarzaniu w sposób jednolity i czytelny by możliwe było dokonanie szybkiej weryfikacji i przeglądu. 

Rejestr czynności prowadzony w systemie RODO-ONLINE.EU zawiera wszystkie obligatoryjne składniki wskazane w RODO i Poradniku Prezesa UODO. Prowadząc rejestr w naszym systemie osiągniesz miedzy innymi wskazane jw. cele.