Czy tablice z rejestracyjne samochodów są danymi osobowymi?

W Polsce od momentu wejścia RODO w życie trwa nieprzerwanie spór dotyczący klasyfikacji tablic rejestracyjnych jako danych osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmuje stanowisko, że numery rejestracyjne są danymi osobowymi, ale sądy administracyjne (w większości) prezentują przeciwny pogląd. Eksperci są również podzieleni, część popiera kierunek orzecznictwa polskich sądów, ale jest równie liczna grupa specjalistów popierających stanowisko większości krajów UE, które uznają numery rejestracyjne samochodów za dane osobowe.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO dane osobowe to „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (»osobie, której dane dotyczą«); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”. 

Przekładając to na „język polski”, jeżeli na podstawie informacji można zidentyfikować konkretną osobę fizyczną, to są to dane osobowe. Oznacza to, że ta sama informacja może stanowić dane osobowe, a winnym przypadku już nie. Zależy to od możliwości powiązania tej informacji z innymi, co umożliwia identyfikację konkretnej osoby. Odnosi się to także do kwestii czy numer rejestracyjny stanowi dane osobowe. W różnych okolicznościach różnie możemy to postrzegać. Podmiot posiadający interes prawny np. (Policja, Prokuratura, Kancelaria Komornika czy Straż Miejska) w łatwy sposób mogą uzyskać informacje o właścicielu pojazdu, nawet jeśli mają do dyspozycji jedynie numer rejestracyjny. Dużo trudniej „zwykłemu obywatelowi” jest uzyskać informacje o właścicielu pojazdu z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Europejskie organy ochrony danych osobowych  twierdzą, że  w większości przypadków numer rejestracyjny stanowi dane osobowe, zależy to jednak od kontekstu przetwarzania, są to dane osobowe w momencie gromadzenia np. w ramach systemu monitoringu w celu identyfikacji osoby fizycznej, aby nałożyć mandat za złe parkowanie lub inne wykroczenia drogowe.

Nasi zachodni sąsiedzi wprowadzili numery rejestracyjne pojazdów do systemu umożliwiającego ocenę zachowania kierowcy w ruchu drogowym. Oznacza to utożsamianie prowadzącego auto z właścicielem, (odpowiednie służby mają obowiązek zweryfikowania, czy pojazd prowadził właściciel czy inna osoba). Od uprawomocnienia się wyroku Wyższego Sądu Administracyjnego w Münster w 2017 roku, numery rejestracyjne są traktowane w Niemczech jak dane osobowe. Podobne stanowisko przyjęła również Francja, a organy nadzorcze Norwegii oraz Włoch nałożyło wysokie kary dla przedsiębiorców udostępniających numery rejestracyjne podczas transakcji handlowych.

Do rozważenia pozostaje zagadnienie indywidualnych tablic rejestracyjnych. Niektóre mogą wprost sugerować, że właścicielem pojazdu jest konkretny celebryta / znana osobistość, ale  trzeba wziąć pod uwagę, że różnego rodzaju celebryci sami dążą do tego aby być łatwo rozpoznawalnymi.