Telefoniczna weryfikacja tożsamości

Pamiętać należy, że Administrator (ADO) zobowiązany jest zachować wszelkie środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych swoich klientów/petentów. Największą wartością bowiem jest zaufanie. Sprawą pierwszoplanową dla wszystkich Pracowników jest ochrona informacji dotycząca klientów/petentów. Każdy pracownik powinien zabezpieczyć, zgodnie ze ścisłymi zasadami bezpieczeństwa i poufności, każdą informację jaka dotyczy klientów. 

Rozmowa może zostać prowadzona wyłącznie z klientem lub osobą upoważnioną i powinna być prowadzona najlepiej z nagrywanych linii telefonicznych (czynność ujęta w RCP / przekazana klauzula informacyjna). Wskazane jest udokumentowanie w systemie prowadzenia rozmowy i jej efektu (notatka z rozmowy, uzupełnianie / aktualizacja danych / zmiana zamówienia itp.), aby zapewnić w przyszłości skuteczność procesu na wypadek kwestionowania sposobu podejmowanych działań.

Na początku prowadzenia rozmowy telefonicznej z klientem należy przedstawić firmę potem siebie (stanowisko oraz imię i nazwisko). Podczas rozmów dbamy o profesjonalizm. Konieczność dokonywania weryfikacji osoby, która do nas dzwoni, wynika z obowiązku ochrony danych osobowych. Weryfikacja jest dokonywana w celu zmniejszenia ryzyka ujawnienia tajemnicy danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

Przed identyfikacją i weryfikacją NIGDY nie udzielajmy żadnych informacji objętych ochroną danych osobowych. Przeprowadzamy weryfikację klienta, zadając minimum 2 pytania (np. imię i nazwisko, nr faktury, nr klienta, czego dotyczyło zamówienie, data urodzenia, pesel, adres, nr. reklamacji). Warto dodać, że na każde pytanie musimy uzyskać poprawną odpowiedź. Jeżeli rozmówca podaje prawidłowe dane, ale podejrzewamy, że może pod klienta podszywać się osoba trzecia,  musimy zadać co najmniej jedno pytanie dodatkowe (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji).

Jeśli – połączenia przychodzące (zadajemy minimum dwa pytania) np. o: nr faktury; adres zamieszkania/zameldowania; imię, nazwisko; nr klienta w systemie, nr zamówienia; PESEL, data urodzenia (jeżeli prędzej były pozyskane).

Jeśli – połączenia wychodzące: dzwonimy na nr telefonu, z którego już kontaktowaliśmy się z klientem, pytamy o: imię i nazwisko; jeśli mamy wątpliwości czy rozmawiamy z właściwą osobą, zadajmy dodatkowe pytania weryfikacyjne. Jeżeli dzwonimy na nr telefonu, który został dopiero co pozyskany, można zapytać o: imię i nazwisko, nr klienta w systemie, nr faktury / nr zamówienia, adres dostawy, telefon / mail, nr reklamacji, ostatnie ustalenia.

Dla wszystkich rozmów przychodzących i wychodzących istnieje obowiązek weryfikacji tożsamości za pomocą pytań dotyczących danych demograficznych (np.: pesel, imię i nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, etc.). Na każde zadane pytanie pracownik Administratora powinien uzyskać odpowiedź jednoznaczną, nie budzącą żadnych wątpliwości oraz zgodną z danymi zawartymi w systemie lub dokumentacji. Pamiętać należy, że NIGDY nie potwierdzamy odpowiedzi klienta. Pytania zadawane przez osobę kontaktującą się powinny mieć formę zamkniętą. Pracownik nie może okazać rozmówcy, czy udzielona odpowiedź jest poprawna czy błędna. Nie można również zadawać pytań weryfikujących; na które pracownik nie potrafi odnaleźć odpowiedzi w systemie lub na które w systemie odpowiedź w ogóle nie widnieje.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do tożsamości, pracownik Administratora odmawia udzielenia informacji przez telefon i prosi o przesłanie prośby w formie pisemnej do siedziby, bądź kontaktu osobistego w siedzibie.

W przypadku wizyty klienta w siedzibie Administratora, upoważniony pracownik potwierdza tożsamość klienta poprzez wgląd w dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku, gdy klient nie chce odpowiedzieć na pytania weryfikujące,  pracownik powinien poprosić o skierowanie pisma w danej sprawie oraz wizyta powinna zostać zakończona. Pamiętajmy, że zanim podejmiemy merytoryczną rozmowę musimy mieć pewność, że rozmawiamy z osobą do tego  uprawnioną.

Myślę, że osoba szkoląca Państwa pracowników z zakresu RODO, na pewno takie tematy poruszy (ponieważ na szkoleniach pracownicy obsługi klienta często zadają pytania dotyczące weryfikacji osoby dzwoniącej, czy piszącej maila). Procedura dot. weryfikacji tożsamości, która jestodpowiednio dopasowana do Państwa struktury, daje możliwość aby pracownik zawsze mógł do niej wrócić, mieć ją „pod ręką” i się z niej szkolić (procedura jest również bardzo ważna w nadchodzącym okresie letnich praktyk i staży; często nowe osoby mają bezpośrednio lub pośrednio kontakt z klientem i muszą podołać poufności danych osobowych i weryfikacji osób dzwoniących).